دانلود گزارش کاراموزی (پولی هم رایگان؟؟؟

دانلود گزارش کاراموزی و مقاله و پروژه و پایان نامه و غیره (پولی هم رایگان؟؟؟

نمونه سوالات عمومی استخدامی دانشگاه فرهنگیان ۹۳

 1. سوالات دانشگاه فرهنگیان کارشناس آموزش و توانمندسازی منابع
 2. سوالات کارشناس امور حقوقی دانشگاه فرهنگیان
 3. سوالات کارشناس برنامه بودجه و آمار دانشگاه فرهنگیان
 4. نمونه سوالات کارشناس امور آموزشی کد ۲۰۰۱ دانشگاه فرهنگیان
 5. سوالات کارشناس فناوری اطلاعات و فرابری داده ها کد ۲۰۰۶ دانشگاه فرهنگیان
 6. نمونه سوالات کارشناس تربیت بدنی و امور ورزشی کد ۲۰۱۸
 7. نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب
 8. نمونه سوالات عمومی استخدامی دانشگاه فرهنگیان ۹۳
 9. سوالات کارشناس حفاظت ای تی (it ) دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۰۷)
 10. سوالات کارشناس روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۲)
 11. سوالات کارشناس امور پژوهشی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۲۰)
 12. سوالات کارشناس امور مالی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۵ )
 13. سوالات کارشناس همکاری های بین المللی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۳)
 14. نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ (کد ۲۰۰۲)
 15. نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ (کد ۲۰۰۴)
 16. نمونه سوالات کارشناس امور دفتری( کد ۲۰۱۹ دانشگاه فرهنگیان ۹۳ )
 17. نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی تامین اجتماعی ۹۳

برچسب‌ها: نمونه سوالات عمومی استخدامی دانشگاه فرهنگیان ۹۳
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 13:19  توسط محمد  | 

نمونه سوالات استخدامی بهورزی 93

 1. سوالات دانشگاه فرهنگیان کارشناس آموزش و توانمندسازی منابع
 2. سوالات کارشناس امور حقوقی دانشگاه فرهنگیان
 3. سوالات کارشناس برنامه بودجه و آمار دانشگاه فرهنگیان
 4. نمونه سوالات کارشناس امور آموزشی کد ۲۰۰۱ دانشگاه فرهنگیان
 5. سوالات کارشناس فناوری اطلاعات و فرابری داده ها کد ۲۰۰۶ دانشگاه فرهنگیان
 6. نمونه سوالات کارشناس تربیت بدنی و امور ورزشی کد ۲۰۱۸
 7. نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب
 8. نمونه سوالات عمومی استخدامی دانشگاه فرهنگیان ۹۳
 9. سوالات کارشناس حفاظت ای تی (it ) دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۰۷)
 10. سوالات کارشناس روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۲)
 11. سوالات کارشناس امور پژوهشی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۲۰)
 12. سوالات کارشناس امور مالی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۵ )
 13. سوالات کارشناس همکاری های بین المللی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۳)
 14. نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ (کد ۲۰۰۲)
 15. نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ (کد ۲۰۰۴)
 16. نمونه سوالات کارشناس امور دفتری( کد ۲۰۱۹ دانشگاه فرهنگیان ۹۳ )
 17. نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی تامین اجتماعی ۹۳

برچسب‌ها: نمونه سوالات استخدامی بهورزی 93
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 13:18  توسط محمد  | 

سوالات کارشناس امور پژوهشی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۲۰)

 1. سوالات دانشگاه فرهنگیان کارشناس آموزش و توانمندسازی منابع
 2. سوالات کارشناس امور حقوقی دانشگاه فرهنگیان
 3. سوالات کارشناس برنامه بودجه و آمار دانشگاه فرهنگیان
 4. نمونه سوالات کارشناس امور آموزشی کد ۲۰۰۱ دانشگاه فرهنگیان
 5. سوالات کارشناس فناوری اطلاعات و فرابری داده ها کد ۲۰۰۶ دانشگاه فرهنگیان
 6. نمونه سوالات کارشناس تربیت بدنی و امور ورزشی کد ۲۰۱۸
 7. نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب
 8. نمونه سوالات عمومی استخدامی دانشگاه فرهنگیان ۹۳
 9. سوالات کارشناس حفاظت ای تی (it ) دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۰۷)
 10. سوالات کارشناس روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۲)
 11. سوالات کارشناس امور پژوهشی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۲۰)
 12. سوالات کارشناس امور مالی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۵ )
 13. سوالات کارشناس همکاری های بین المللی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۳)
 14. نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ (کد ۲۰۰۲)
 15. نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ (کد ۲۰۰۴)
 16. نمونه سوالات کارشناس امور دفتری( کد ۲۰۱۹ دانشگاه فرهنگیان ۹۳ )
 17. نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی تامین اجتماعی ۹۳

برچسب‌ها: سوالات کارشناس امور پژوهشی دانشگاه فرهنگیان, کد ۲۰۲۰
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 13:18  توسط محمد  | 

نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ (کد ۲۰۰۲)

 1. سوالات دانشگاه فرهنگیان کارشناس آموزش و توانمندسازی منابع
 2. سوالات کارشناس امور حقوقی دانشگاه فرهنگیان
 3. سوالات کارشناس برنامه بودجه و آمار دانشگاه فرهنگیان
 4. نمونه سوالات کارشناس امور آموزشی کد ۲۰۰۱ دانشگاه فرهنگیان
 5. سوالات کارشناس فناوری اطلاعات و فرابری داده ها کد ۲۰۰۶ دانشگاه فرهنگیان
 6. نمونه سوالات کارشناس تربیت بدنی و امور ورزشی کد ۲۰۱۸
 7. نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب
 8. نمونه سوالات عمومی استخدامی دانشگاه فرهنگیان ۹۳
 9. سوالات کارشناس حفاظت ای تی (it ) دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۰۷)
 10. سوالات کارشناس روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۲)
 11. سوالات کارشناس امور پژوهشی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۲۰)
 12. سوالات کارشناس امور مالی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۵ )
 13. سوالات کارشناس همکاری های بین المللی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۳)
 14. نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ (کد ۲۰۰۲)
 15. نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ (کد ۲۰۰۴)
 16. نمونه سوالات کارشناس امور دفتری( کد ۲۰۱۹ دانشگاه فرهنگیان ۹۳ )
 17. نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی تامین اجتماعی ۹۳

برچسب‌ها: نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور دانشجویی دانشگاه ف, کد ۲۰۰۲
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 13:18  توسط محمد  | 

نمونه سوالات کارشناس امور آموزشی کد ۲۰۰۱ دانشگاه فرهنگیان

 1. سوالات دانشگاه فرهنگیان کارشناس آموزش و توانمندسازی منابع
 2. سوالات کارشناس امور حقوقی دانشگاه فرهنگیان
 3. سوالات کارشناس برنامه بودجه و آمار دانشگاه فرهنگیان
 4. نمونه سوالات کارشناس امور آموزشی کد ۲۰۰۱ دانشگاه فرهنگیان
 5. سوالات کارشناس فناوری اطلاعات و فرابری داده ها کد ۲۰۰۶ دانشگاه فرهنگیان
 6. نمونه سوالات کارشناس تربیت بدنی و امور ورزشی کد ۲۰۱۸
 7. نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب
 8. نمونه سوالات عمومی استخدامی دانشگاه فرهنگیان ۹۳
 9. سوالات کارشناس حفاظت ای تی (it ) دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۰۷)
 10. سوالات کارشناس روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۲)
 11. سوالات کارشناس امور پژوهشی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۲۰)
 12. سوالات کارشناس امور مالی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۵ )
 13. سوالات کارشناس همکاری های بین المللی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۳)
 14. نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ (کد ۲۰۰۲)
 15. نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ (کد ۲۰۰۴)
 16. نمونه سوالات کارشناس امور دفتری( کد ۲۰۱۹ دانشگاه فرهنگیان ۹۳ )
 17. نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی تامین اجتماعی ۹۳

برچسب‌ها: نمونه سوالات کارشناس امور آموزشی کد ۲۰۰۱ دانشگاه ف
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 13:17  توسط محمد  | 

سوالات دانشگاه فرهنگیان

 1. سوالات دانشگاه فرهنگیان کارشناس آموزش و توانمندسازی منابع
 2. سوالات کارشناس امور حقوقی دانشگاه فرهنگیان
 3. سوالات کارشناس برنامه بودجه و آمار دانشگاه فرهنگیان
 4. نمونه سوالات کارشناس امور آموزشی کد ۲۰۰۱ دانشگاه فرهنگیان
 5. سوالات کارشناس فناوری اطلاعات و فرابری داده ها کد ۲۰۰۶ دانشگاه فرهنگیان
 6. نمونه سوالات کارشناس تربیت بدنی و امور ورزشی کد ۲۰۱۸
 7. نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب
 8. نمونه سوالات عمومی استخدامی دانشگاه فرهنگیان ۹۳
 9. سوالات کارشناس حفاظت ای تی (it ) دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۰۷)
 10. سوالات کارشناس روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۲)
 11. سوالات کارشناس امور پژوهشی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۲۰)
 12. سوالات کارشناس امور مالی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۵ )
 13. سوالات کارشناس همکاری های بین المللی دانشگاه فرهنگیان (کد ۲۰۱۳)
 14. نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ (کد ۲۰۰۲)
 15. نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ (کد ۲۰۰۴)
 16. نمونه سوالات کارشناس امور دفتری( کد ۲۰۱۹ دانشگاه فرهنگیان ۹۳ )
 17. نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی تامین اجتماعی ۹۳

برچسب‌ها: سوالات دانشگاه فرهنگیان
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 13:17  توسط محمد  | 

مقدمه

1- معرفي محصولات

ويژگيهاي محصول:

انواع عرقيات

1-1- کد محصولات

1-2- شماره تعرفه گمرکي

1-3- شرايط واردات

1-4- استانداردها

1-5- قيمت توليد داخلي و جهاني محصول

1-6- موارد مصرف و کاربرد

- بررسي کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل آن بر مصرف محصول:7-1

1-8 – اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز

1-9 – كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول

1-10- شرايط صادرات

وضعيت عرضه و تقاضا :

2-1- بررسي وضعيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحدها و تعداد آنها و سطوح تکنولوژي واحدهاي موجود

2-2- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا

3-2- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال 85

4-2- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه

5-2- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال 85

6-2- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم

3- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورها:

- تشريح دقيق فرايندمنتخب

4 - تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم (به صورت اجمالي) در فرآيند توليد:

5 – بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت:

برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح :

زمين

2- محوطه سازي

3- ساختمانهاي توليدي واداري:

4- ماشين‌آلات و تجهيزات:

5- تاسيسات عمومي:

6- اثاثيه و تجهيزات اداري:

7- وسائط حمل و نقل درون/ برون كارگاهي:

8- برآورد میزان سرمایه در گردش:

9- برآورد هزینه نگهداری و تعمیرات:

10- برآورد هزینه استهلاک:

6 – ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن، قيمت و بررسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام مورد نياز در گذشته و آينده

7 – پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح     

7-1 تحليل هاي مرتبط به دسترسي به منابع نيروي انساني : 

 7-2 تحليل مربوط به شرايط زيست محيطي:

7-3شرايط خاص و پيشنهاد منطقه مناسب:

8 -  وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال:

9 – بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي:

10a – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني و مالي:

11 – تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي  و  پيشنهاد  نهايي  در  مورد  احداث  واحد هاي جديد:

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 11:19  توسط محمد  | 

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری

عنوان انگلیسی مقاله: The Determinates Of Selecting Accounting Software: A Proposed Model
عنوان فارسی مقاله: عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی.
چکیده ترجمه:
انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب تبدیل به موضوع مهمی برای سازمان ها شده است. انتخاب نرم افزار حسابداری نامناسب به عنوان فاجعه بزرگی بوده، که منجر به زیان های مالی مهم، و احتمالا حتی ورشکستگی می گردد. قبل از دسترسی به نرم افزار، عوامل مهم ویژه ای همانند نیازهای حال و آینده کاربر، نوع کسب و کار، اندازه کسب و کار، ویژگی ها و مشخصات نرم افزار حسابداری، محیط و زیرساخت فناوری اطلاعات ، و اعتبار فروشنده می بایست مد نظر قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی، تحلیل و ارزیابی عوامل اصلی یک سازمان می باشد که می بایست در تصمیمش برای انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب مد نظر قرار دهد. این مقاله به معرفی چارچوب نظری یکپارچه عوامل اصلی می پردازد که انتخاب بسته نرم افزاری مناسب برا برای سازمان، تحت تاثیر قرار می دهد. مدل پیشنهادی به سازمان کمک می کند ت به انتخاب مناسب ترین نرم افزار حسابداری بپردازد که تا نیازهای حال و آینده اش را برای اطلاعات و گزارش های مالی و غیر مالی برآورده سازد.
مقدمه :

این مسئله مورد بحث می باشد که ما مسیر طولانی را از سیستم های حسابداری ” دفتر و قلم” (سنتی) پیموده ایم. بسته های نرم افزاری حسابداری برای بسیاری از سازمان ها در ثبت معاملات کسب و کار، آماده سازی صورت وضعیت مالی و تحلیل عملیات رایج شده است. نرم افزار حسابداری، حسابداران را از ثبت دستی و ارائه داده های مالی خلاص کرده است. با استفاده از نرم افزار حسابداری، معاملات مالی سریعتر و دقیق تر و با هزینه نسبتا پایین تری ثبت می گردند. علاوه بر این، بسته های نرم افزاری حسابداری بازدهی عملیاتی کلی را از طریق بهبود کمیت و کیفیت دسترسی اطلاعات مدیریتی، افزایش داده است ((Collins, ١٩٩٩; Fisher and Fisher, ٢٠٠١ and Abu-Musa, ٢٠٠۴).

 


برچسب‌ها: ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسا
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم شهریور 1393ساعت 21:47  توسط محمد  | 

ترجمه مقاله تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری

عنوان انگلیسی مقاله: Multicriteria decision aid in financial management
عنوان فارسی مقاله: تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری
چکیده ترجمه:
تصمیمات مالی یک سازمان معمولا در شرایط مطلوب مد نظر قرار می گیرد. در ارتباط با دوره بلند مدت، تصمیماتی مربوط به تخصیص بهینه سرمایه و تصمیمات مربوط  به ساختارهای مالی بهینه وجود دارد. در موارد کوتاه مدت، این تصمیمات در ارتباط با بهینه سازی سهام، وجه نقد، حساب های دریافتی و بدهی های جاری و غیره وجود دارد. نظریه مالی به تجزیه و تحلیل این تصمیمات، اساسا از نقطه نظرات حد مطلوب می پردازد. ویژگی های مطلوب چنین تصمیماتی، محققان را به این سمت می کشاند تا تاکتیک های تحقیق عملیاتی  را برای حل مسائلی که مرتبط با چنین تصمیماتی می باشد، مطرح کند. این مقاله به بررسی سهم تحلیل های چند ضابطه ای در حل مشکلات مربوط به تصمیم گیری های مالی در شرایط واقعی،  می پردازد. این مقاله همچنین کتاب های گسترده مرتبط با این موضوع  را مد نظر قرار می دهد باشد.
تصمیمات مالی مربوط به یک اداره ( مانند موسسات، بانک ها و شرکت های بیمه ) معمولا در شرایط مطلوب در نظر گرفته می شود. در ارتباط با موارد شرکتی و برای یک دوره بلند مدت، دو نوع تصمیم در این زمینه گرفته می شود : تصمیمات مربوط به اختصاص حد مطلوب سرمایه، و تصمیمات مربوط به ساختارهای مالی بهینه.به طور مختصر، این تصمیمات اساسا در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش بوده و آن ها به بهینه سازی سهام، موجودی نقدی، حساب های دریافتی و وام های کوتاه مدت اشاره دارند. نظریات مالی به تجزیه و تحلیل این تصمیمات ( کوتاه و بلندمدت) پرداخته اما این موارد از نقطه نظر جنبه های بهینه سازی می باشد ( برای نمونه نظریات مربوط به هزینه سرمایه، نظریه سهام، نظریه اختیار درمعامله و غیره از این دسته می باشد ).این دورنما، محقق را به این سمت کشانده است تا تاکتیک های بررسی عملکردی را،  برای حل مشکلاتی که مرتبط با چنین تصمیماتی می باشد، مطرح کند. تصمیمات قدیمی مربوط به حل مسئله در بررسی های عملکردی شامل شکل دهی مسائل مربوط به بهینه سازی در موارد محدود خاص می باشد. در واقع این به عنوان بهترین انتخاب می باشد.

برچسب‌ها: ترجمه مقاله تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مال
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم شهریور 1393ساعت 21:47  توسط محمد  | 

ترجمه مقاله حسابداری در جامعه الکترونیکی

عنوان انگلیسی مقاله: Online reporting: accounting in cybersociety
عنوان فارسی مقاله: حسابداری در جامعه الکترونیکی
چکیده ترجمه:
هدف این مقاله با هدف معرفی موضوعی خاص آغاز می شود.
طراحی/ اسلوب شناسی/ طریقه این مقاله تمرکز روی موضوع خاصی را معرفی می کند، ظهور پدیدة گزارش (دهی) آن لاین و موضوعاتی که آن پدیده در ارتباط با حسابداری بوجود می آورد و به صورت خلاصه مشارکت مقالات در آن موضوع را مرور می کند.
یافته ها یافته های مبتنی بر اینکه مقالات در خصوص این موضوع، درک از نقطه تلاقی و اثرپذیری بین گزارش آن لاین و حسابداری را توسعه می دهد.
اصالت/ ارزش این مقاله مشارکت های مربوط به موضوع را در موقعیت نامعلومی (مبهمی) قرار می دهد که به موجب آن گزارش آن لاین به صورتی انتقادی، تغییری و زمینه ای به لحاظ واقعیت ها و پتانسیل ها، فهمیده می شود.

کلمات کلیدی- عملیاتهای آن لاین، اینترنت، وب جهانی، اطلاعات حسابداری، تحقیقات.

 


برچسب‌ها: ترجمه مقاله حسابداری در جامعه الکترونیکی
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم شهریور 1393ساعت 21:46  توسط محمد  | 

مطالب قدیمی‌تر